Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Priser

Det koster det

Det er billigt at blive medlem af DAI og få alle vores fordele. Sådan er det at samarbejde med et idrætsforbund, som ikke skal genere et overskud.

Der er selvfølgelig nogle udgifter forbundet med at starte og drive en idrætsforening for psykisk sårbare - men de opvejes hurtigt af den økonomisk gevinst man kan opnå, som beskrives her på siden. Og det skal selvfølgelig lægges oven i alle de menneskelige gevinster, som idrætten giver.

Medlemsskab af DAI

600 kr. årligt
  • Hjælp til opstart af idrætsforening
  • Gratis konsulenthjælp
  • Turneringer og stævner i massevis af idrætter
  • Forsikringer for alle frivillige i foreningen
  • Netværk med andre idrætsmedarbejdere
  • Mulighed for målrettede uddannelser

En idrætskoordinator er afgørende

For at foreningen kan fungere, er vores erfaring, at det kræver en idrætskoordinator ansat i kommunen. Vedkommende kan ofte deles mellem psykiatri og handicap, og i de lidt mindre kommuner giver det mening istedet at give en eller flere allerede ansatte medarbejdere ugentlige timer til at få foreningen til at fungere. Det er selvfølgelig også en udgift - men vi har lavet et regnestykke her, som viser, at idrætsforeningen faktisk er en god økonomisk forretning.

Idræt for Sindet er sund økonomisk fornuft

Mange steder er der ved at være smalhals i de socialpsykiatriske budgetter, og ledelsen siger; ”Idræt? Hvorfor skal vi bruge penge på noget, som vi ser som en fritidsaktivitet, når pengene er små”. Det er heldigvis meget lige til. Udover, at der er en række kæmpe fysiske, psykiske, sociale og udviklingsmæssige gevinster ved idræt for den enkelte, så er der faktisk også en helt konkret samfundsgevinst i millionklassen, hvis det gribes rigtigt an.

Kort og kontant er pointen, at der er en væsentligt økonomisk fordel i at have en idrætsforening, hvor borgere kan dyrke idræt på hold, end det er at have fx en hjemmevejleder tilknyttet hver enkelt borger. Og regnestykket er markant, selv hvis der kun er tale om enkelt time om ugen.

I en Idræt for Sindet-idrætsforening kan idrættens værdier bringes i spil for ganske få midler og bremse den negative kapital; udskrivningen af regninger for den sociale indsats, begrænse indlæggelser i sundhedssystemet, minimere generelle sundhedsudgifter, minimere forbruget af medicin, optimere sundhedsprofilen for den enkelte; større livskvalitet, bringe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet, job, uddannelse og væk fra overførselsindkomster. Men udover disse kvalitative værdier, er der faktisk også en umiddelbar og lettilgængelig økonomisk gevinst, som for den enkelte kommune kan ende i millionklassen.

Gruppeforløb i Serviceloven

Servicelovens § 85 omhandler støtte og vejledning til borgere med ex. et udviklingshandicap eller en psykisk lidelse. Det er en kommunal forpligtende SKAL-opgave og altså ikke noget, der blot kan være en god løsning.

De enkelte kommuner har individuelle løsninger, men én medarbejder til én borger er en dyr løsning, idet kommunen er forpligtet til at stille en hjemmevejleder/bostøtte til rådighed i x-antal bevilliget timer pr. uge. Men der er også en anden mulighed, nemlig at afvikle noget af indsatsen som et såkaldt gruppeforløb.

Kommunerne har fået lov til at udarbejde et serviceniveau til opgaven og må tænke økonomien ind i løsningen. Altså i realiteten gøre det billigere og fortsat fagligt kompetent. I den netop reviderede Servicelovs voksenbestemmelser fremgår et skarpere fokus på gruppeforløb kontra individuelle indsatser. Gruppeforløb er på dagsordenen i opgaveløsningen.

De nye sociale mål 2020 sætter også dagsordenen for kommunernes opgaveløsning, ex. at anvende indsatser der virker - og her kommer idræt ind. I kommunernes tilbud til borgere på det voksenspecialiserede sociale område skal der indgå et tilbud med idræt x 1 t. ugtl.

Idrætstilbuddets forudsætninger

En kommune har integreret idræt, som en del af det voksenspecialiserede sociale område. Der er etableret en Idræt for Sindet-idrætsforening og en idrætsforening for udviklingshæmmede. Der er ansat en idrætskonsulent, som understøtter begge foreninger (37 t), 2 idrætsinstruktører (34t+30t stillinger), samt afsat et aktivitetsbudget. Estimeret årlig udgift: kr. 1.400.000.
Beregningsgrundlaget
Kommunegrundlaget ca. 45.000 borgere

I kommunens portefølje af opgaver til SEL § 85 er der til alle tider anslået:
Psykiatriområdet: 230 borgere
Handicapområdet: 65 borgere

Regnestykket

Ved at fastholde et individuelt forløb til 295 (230+65) borgere vil udgiften være 1t ugtl. x 350,- kr. (lav kommunal timepris) x 52 uger. Estimeret kr. 5.369.000 (mellemregning kr. 103.250 pr. uge).

Alternativ mulighed for bedre udnyttelse af det økonomiske rationale og hvor idrættens værdier bringes i spil som et kompetent tilbud til den kommunale ydelse:

De 295 borgere indgår i det integrerede idrætstilbud x 1 t ugtl. i 52 uger estimeret kr. 1.400.000 (se idrætstilbuddets forudsætninger).

Altså en økonomisk bedre udnyttelse af ressourcerne, der kan omsættes til kr. 4.169.000 (kr. 5.369.000 – kr. 1.400.000) i kommunal årlig besparelse.